Integritetspolicy

agder_lgo-a
Vår integritetspolicy inkluderar följande:

Behandling av personuppgifter i Agder Gruppen AB

Agder Gruppen kommer att behandla personuppgifter i samband med vår verksamhet. Vi har åtagit oss att behandla personuppgifter på ett betryggande och förtroendeingivande sätt.

Nedan beskrivs syfte och bakgrund för vår behandling av personuppgifter, vilka uppgifter som behandlas samt rättigheterna för dem som personuppgifterna gäller.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med de vid var tid gällande personuppgiftsreglerna inklusive personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen (GDPR).

Om du har frågor eller vill veta mer om vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss – se kontaktuppgifter nedan.

Bearbetningsansvar

Agder Gruppen består av ett antal bolag med Agder Gruppen AS (org.nr: 923.774.505) som toppbolag i koncernen. Den personuppgiftsansvarige för de personuppgifter vi behandlar är det enskilda företaget (juridisk person). Agder Gruppen AS sköter det yttersta ansvaret.

Du kan ha kommit fram till detta uttalande genom något av Agder Gruppens bolag, och kan då kontakta detta bolag. Du kan även kontakta Agder Gruppen centralt i alla sammanhang i samband med behandling av personuppgifter. Kontaktuppgifterna till Agder Gruppen och samtliga koncernbolag är:

Adress: Agder Gruppen AS, Mjåvannsvegen 125, 4628 Kristiansand, Norge
E-post: personvern@agder-gruppen.no
Telefon: +47 92 11 70 00.
Gruppansvarig för integritet: Espen Molnes

Varför samlar vi in ​​personuppgifter och vilken typ av information samlar vi in?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi använder personuppgifterna nedan för de ändamål som anges.

Med ”personuppgifter” avses all information som kan kopplas till en fysisk person (den senare benämns ”registrerad”).

”Bearbetning” avser allt som görs med personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller förändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller alla andra former av tillgängliggörande, sammanställning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

Kommunikation och kontakt

Vi behandlar personuppgifter om de som kontaktar oss för att kunna besvara och dokumentera kommunikationen och för att kontakta andra som inte omfattas av behandlingen nedan i deklarationen.

Det gäller alla former av kommunikation, fysisk och digital, skriftlig och talad. I sådana fall behandlar vi namn, telefonnummer, e-postadresser och eventuellt andra personuppgifter som följer med förfrågan, inklusive historik/loggar av förfrågan.

Information som du lämnar till Agder Gruppen när du fyller i formulär på denna webbplats, såsom namn och adress, är nödvändig för att vi ska kunna hantera din förfrågan.

Behandlingen av uppgifter grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Att ha kontakt med omvärlden är en del av vår verksamhet. Detta innefattar bland annat att dokumentera den verksamhet vi bedriver, samt att svara de som kontaktar oss och registrera sådan kontakt.

Vi har bedömt det som nödvändigt för oss att hantera förfrågningar vi får, och att de registrerades integritet inte går före dessa intressen. Det är frivilligt att förse oss med personuppgifter, men det kommer att vara nödvändigt att förse oss med informationen för att vi ska kunna svara på förfrågningar. Vi behandlar uppgifterna tills vi räknar med att det inte blir någon ytterligare uppföljning av kontakten, normalt under fem år.

Marknadsföring, sociala medier och nyhetsbrev, samt annan marknadsföring

Nyhetsbrev baseras på ditt samtycke eller att vi har en kundrelation med dig. Vi behandlar då personuppgifter kopplade till kontaktuppgifter.

Vi använder sociala medier som en del av vår marknadsföring. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med vad som följer av denna förklaring och de villkor som det gäller för användning av sociala medier. Om du gör input eller kommentarer på sociala medier som Agder Gruppen lägger upp kan dina kommentarer/inlägg bli offentligt tillgängliga.

Vi påpekar att all information du delar på sociala medier, inklusive personuppgifter, är allmänt tillgänglig för andra användare av dessa plattformar och kan därmed bli föremål för vidare spridning.

Tjänster

Kontaktuppgifter och köphistorik behandlas för att uppfylla det avtal vi har med dig, så att du kan använda våra tjänster.

Uppgifterna behandlas så länge det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig, med hänsyn till redovisningsändamål och eventuella reklamationer.” Uppgifterna kommer därför att behandlas under ca. fem år.

Behandlingen kommer även att ske utifrån vårt intresse av att sköta relationen med kunder, säkra och utveckla tjänster, skydda våra rättigheter med mera Vi behandlar informationen utifrån att vi har ett berättigat intresse av att behandla denna typ av information.

Dina rättigheter och vår behandling av personuppgifter

Vi har en skyldighet att informera dig om vilka rättigheter du har i samband med vår behandling av personuppgifter.

Du har rätt att be oss om tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du kan också begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig rättas.

Du har även rätt att be oss radera personuppgifter om dig, till exempel om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in. Det kan finnas vissa förutsättningar som gör att vi fortfarande kan behandla uppgifterna, till exempel om vi har en lagstadgad skyldighet att behålla informationen.

Om du har gett samtycke till behandling av personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Behandlingen kommer då att upphöra, om vi inte har annan grund för behandlingen.

Du har rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter. Om vi ​​inte har någon annan legitim anledning att behandla informationen måste vi stoppa behandlingen.

Om du anser att vår behandling av personuppgifter strider mot integritetslagstiftningen kan du klaga till den norska datatilsynet. Vi hoppas att du kontaktar oss innan du gör ett klagomål till den norska datatilsynet så att vi har möjlighet att svara på dina frågor eller rätta till det du tror är ett misstag.

Kontaktinformation för den norska datatilsynet finns på www.datatilsynet.no. På webbplatsen hittar du även mer information om integritet och dina rättigheter som registrerad användare.

Ändringar i deklarationen

Vi kommer att kunna göra ändringar i denna integritetspolicy. Uppdateringarna kan till exempel vara förändringar i regelverk och rättspraxis. Vid väsentliga förändringar kommer du att informeras via vår hemsida eller på annat sätt.

 

 

 

Senast uppdaterat: 2024-01-09